Най-добрият избор за свободното време!

ЗА НАС

Обединен детски комплекс е създаден през пролетта на 1995 г. Той е правоприемник на Центъра за работа с деца(бившия Пионерски дом), Център за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическата спортна школа.
ОДК - Кърджали е извънучилищно учреждение в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес, с деца от 6 до 18 години чрез организиране на дайности в свободното време. Чрез нашите педагогически форми, обединени в три направления: "Научно-познавателно", "Художествено-творческо"и "Спортно" обучението е насочено към личността на детето и създава условия за развитие на неговата инициатива, увереност в собствените сили и умения.
ОДК разполага със съвременна материална база, уютни кабинети и зали за тържества, репетиции и тренировки. Комплексът предлага 27 оригинални педагогически форми - клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и свободното време на децата и учениците. Те са отворени и достъпни за всички деца, независимо от социалното им положение, етническа принадлежност и вероизповедание. В тях опитни педагози създават и реализират авторски и мобилни програми за неформално образование във всяка възрастова група.В създадената среда на общуване, педагозите осъществяват качествен образователен процес и същевременноса възпитатели и близки приятели на децата. В резултат на дългогодишния си опит Комплексът постепенно се оформя като център не само за извънучилищни занимания, но и предпочитано място за присъствие и общуване. ОДК е организатор на атрактивни, масови публични изяви през цялата година. В тях децата и учениците имат изключителна възможност за личностна изява в състезания, конкурси, фестивали, изложби в различните области на познанието. Възпитаниците на комплекса са носители на престижни международни награди, национални и общински награди и отличия. Чрез непрекъснато разширяване на обхвата от дейности ОДК се превръща в своеобразен притегателен център и успява да влияе върху формиране на нови устойчиви нагласи у все повече деца и юноши.
Ние предлагаме свободен избор на дейности и изяви в областта на науката, изкустото, спорта и развлеченията. Ние предлагаме моббилни и гъвкави начини за реализация на Вашата личност и потенциал. Ние създавае възможности за емоционална и социална удовлетвореност, личностна и творческа изява.
При нас вашето дете е в центъра на образователния и възпитателния процес.
Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 31 август. Заявления за записване се подават при преподавателите или в канцеларията.
Обучението във всички форми е безплатно.

ОЧАКВАМЕ ВИ!